Úvod

Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD) navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje její tematický rozsah. Jedním z cílů ECCD byla podpora a propagace screeningu kolorektálního karcinomu podle mezinárodních doporučení a standardů. To bylo důležité zejména pro Českou republiku, neboť její screeningový program v původní podobě nezahrnoval adresné zvaní občanů. Konference ECCD přispěla mimo jiné právě i k zavedení adresného zvaní a tím pádem k přeměně českého screeningového programu na populační v roce 2014. Nová konference EDCD rozšiřuje rozsah témat původní konference na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Konference EDCD poskytne prostor nejen  k diskuzi nad aktuálními odbornými otázkami, ale i k prezentaci stanovisek politiků a pacientů k implementaci důležitých aktivit vedoucích k úspěšnému boji s nádory trávicího traktu. Pozornost bude věnována zejména následujícím otázkám:

 • Existují strategie ke zmírnění rostoucí zátěže zhoubnými nádory slinivky břišní?
 • Jaké jsou priority při boji s nádory trávicího traktu?
 • Jaký je současný stav implementace programů screeningu kolorektálního karcinomu v Evropě?
 • Jak začít program screeningu kolorektálního karcinomu, jak ho sledovat a hodnotit?
 • Jak zvýšit účast ve screeningu kolorektálního karcinomu, usnadnit informované rozhodování a snížit rozdíly v dostupnosti vyšetření a pokrytí populace?

Konferenci EDCD 2017 spoluorganizují:

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • United European Gastroenterology
 • Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

Záštitu nad konferencí poskytli:

 • Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví České republiky
 • Rostislav Vyzula, předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
 • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v České republice
 • Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP